Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thợ lợp nhà
    (thông tục) thư cảm ơn về sự tiếp đâi (khách gửi cho chủ nhà sau khi đi)