Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roof-tree /'ru:ftri:/  

  • Danh từ
    (xây dựng)
    đòn nóc