Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roof-rack /'ru:fræk/  

  • Danh từ
    giàn mui (ở xe ôtô, để chở hành lý)