Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roof-garden /'ru:fgɑ:dn/  

  • Danh từ
    vườn [trên] mái bằng