Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiếng Hy lạp hiện đại
    Tính từ
    thuộc tiếng Hy lạp hiện đại