Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rolling stone /,rəʊliŋ'stəʊn/  

  • người không có chỗ ở và chỗ làm việc nhất định
    rolling stone gathers no moss
    không có chỗ ở và chỗ làm việc nhất định thì cứ lăn lóc mãi rồi cũng chẳng có của cải gì