Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thán tự)
    (trong liên lạc rađiô) đã nhận quý điện và hiểu
    (khẩu ngữ) được, đồng ý