Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật)
    loài gặm nhấm

    * Các từ tương tự:
    rodenticide