Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rockery /'rɒkəri/  

  • Danh từ
    (cách viết khác rock-garden)
    núi non bộ