Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roadway /'rəʊdwei/  

  • Danh từ
    the roadway
    lòng đường
    don't stop on the roadway, move into the side
    đừng có đỗ xe ở lòng đường, lái xe vào lề đường mà đỗ