Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

river-horse /'rivəhɔ:s/  

  • Danh từ
    (động vật học) con lợn nước, con hà mã