Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

risqué /'ri:skei/  /ri'skei/

  • Tính từ
    hơi khiếm nhã (lời nhận xét, câu chuyện, bộ phận quần áo…)