Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ripple-mark /'riplmɑ:k/  

  • Danh từ
    làm gợn (trên mặt cát...)