Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ripple-cloth /'riplklɔθ/  

  • Danh từ
    vải kếp len (mặt lăn tăn như sóng gợn)