Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sóng lăn tăn
  làn gió nhẹ làm mặt vũng nước gợn lăn tăn
  vết lăn tăn (như sóng gợn)
  những vết lăn tăn nhẹ trên mặt kim loại
  tiếng rì rầm; tiếng róc rách
  a ripple of conversation
  tiếng rì rầm chuyện trò
  Động từ
  [làm] gợn sóng lăn tăn
  cánh đồng ngũ cốc gợn sóng lăn tăn trong làn gió nhẹ
  tạo nên những vết lăn tăn
  mặt lăn tăn của cát
  rì rầm, róc rác
  dòng suối róc rách

  * Các từ tương tự:
  ripple-cloth, ripple-mark, rippled