Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

riparian /rai'peəriən/  

  • Tính từ
    ven bờ (sông, hồ);[sống ở] ven bờ (sông, hồ)
    riparian proprietor
    chủ đất ven bờ