Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nước triều cao (gây lên dòng chảy mạnh)