Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rip-roaring /'riprɔ:riŋ/  

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)(thuộc ngữ)
  ồn ào, náo động
  a rip-roaring party
  buổi liên hoan ồn ào
  lớn, to lớn
  the film was a rip-roaring success
  sự thành công lớn