Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dòng nước xiết chảy từ bờ biển