Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dây dù (người nhảy dù kéo để thả dù ra)