Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ringlet /'riŋηlit/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    món tóc quăn thõng xuống

    * Các từ tương tự:
    ringleted, ringlety