Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ring master /'riŋηma:stə[r]/  

  • Danh từ
    người chỉ đạo biểu diễn (xiếc)