Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đầy sương muối
    the rimy air
    trời đầy sương muối