Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thực vật học) đầy vết nứt nẻ