Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không có vành, không có cạp
  she wore rimless glasses
  chị ta mang kính không vành (không có vành quanh mắt kính)
  a rimless hat
  chiếc mũ không vành