Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tu từ)
    sương giá

    * Các từ tương tự:
    rimer