Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right turn /,rait'tɜ:n/  

  • rẽ tay phải theo hướng vuông góc