Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right triangle /,rait'traiæŋgl/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như right-angled triangle