Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right bank /,rait'bæŋk/  

  • Danh từ
    hữu ngạn (sông)