Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sinh) món tóc quăn dài xoã từ trên đầu xuống