Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rigescent /ri'dʤesnt/  

  • Tính từ
    khá cứng rắn
    trở nên cứng