Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (địa chất học) vùng đứt sâu