Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thung lũng được tạo nên do sự lún xuống của vỏ trái đất

    * Các từ tương tự:
    rift-valley