Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiết lặp (ở nhạc dân gian)

    * Các từ tương tự:
    riff-raff, riffle, riffle