Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

riding-school /'raidiη sku:l/  

  • Danh từ
    trường dạy cưỡi ngựa