Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

riding-master /'raidiɳ,mɑ:stə/  

  • Danh từ
    người dạy cưỡi ngựa