Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

riding-lamp /'raidiɳ'læmp/  

  • -light) /'raidiɳ'lait/* danh từ
    đèn hiệu lúc thả neo (tàu thuỷ)