Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

riding-hag /'raidiɳhæg/  

  • Danh từ
    (từ lóng) cơn ác mộng