Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

riding-habit /'raidiɳ,hæbit/  

  • Danh từ
    bộ quần áo đi ngựa (của đàn bà)