Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

riding-crop /'raidiŋkrɒp/  

  • Danh từ
    roi ngựa (có vòng ở đầu)