Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

riding-breeches /'raidiɳ,britʃiz/  

  • Danh từ
    quần đi ngựa