Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

riding-boots /'raidiɳbu:ts/  

  • Danh từ
    giày ống đi ngựa