Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ridiculousness /ri'dikjʊləsnis/  

  • Danh từ
    sự nực cười