Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ridiculously /ri'dikjʊləsli/  

  • Phó từ
    [một cách] nực cười
    the exam was ridiculously easy
    kỳ thi dễ đến nực cười (hết sức dễ)