Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người làm thơ; người biết làm thơ