Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vần (thơ)
  bài thơ; câu thơ có vần
  hát những bài thơ mẫu giáo cho trẻ nhỏ nghe
  dạng có vần
  anh có thể gieo vần bài ấy không?
  neither (no little) rhyme or reason
  không lô gích tí nào cả, khó hiểu
  chẳng có chút lô gích nào trong cách ăn ở của nó cả; cách ăn ở của nó thật là khó hiểu

  * Các từ tương tự:
  rhymed, rhymer, rhymester