Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rhubarb /'ru:bɑ:b/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây đại hoàng