Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rhapsodical /ræp'sɔdik/  

  • Tính từ
    khoa trương, kêu (văn)
    lối viết văn kêu