Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rewarder /ri'wɔ:də/  

  • Danh từ
    người thưởng