Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rewardable /ri'wɔ:dəbl/  

  • Tính từ
    đáng thưởng, đáng thưởng công